Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie kosmetycznym Celeste Kraków ul. Grzegórzecka 73A/U3.
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.
 4. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 5. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną pisemną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego.
 6. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy  stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do przeprowadzenia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 7. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują.
 8. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek
  powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 9. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 10. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 11. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 12. Ważność wykupionej serii zabiegów wynosi 3 miesiące, natomiast ważność bonów podarunkowych wynosi poł roku.
 13. W razie rezygnacji z wizyty (pakiet zabiegów) należy powiadomić obsługę salonu nie mniej niż 48h przed planowaną wizytą.
 14. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem, wizyta (z pakietu) jest automatycznie ściągnięta przez system komputerowy jako wizyta, która się odbyła i przepada.
 15. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta
 16.  W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
 17. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić punktualnie. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut. Po uzgodnieniu z osobą wykonująca zabieg istnieje możliwość wykonania usługi skróconej o czas spóźnienia , a jego koszt to 100 % ceny.
  Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
 18. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 19. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 20. Reklamacje składa się osobiście w Salonie. Wskazane jest ukazanie dokumentacji zdjęciowej.
 21. W przypadku uznania reklamacji Salon umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego.
 22. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 23. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 24. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 r.